LOTERIJAS NOTEIKUMI

Priedes AG loterijas “Atbalsta programma 3000” noteikumi

Loterijas organizētājs un loterijas norises periods
1. Loterijas “Atbalsta programma 3000” organizētājs ir SIA “Marketing Angels”, reģistrācijas numurs: 40103701195, juridiskā adrese Vienības gatve 87D-2, Rīga, LV-1004, Latvija (turpmāk – Konkursa organizētājs).
2. Loterijas “Atbalsta programma 3000” pakalpojumu sniedzējs SIA “PRIEDES AG”, reģistrācijas numurs: 40103649241, juridiskā adrese “Ilzītes”, Talsciems, Ģibuļu pag., Talsu nov., LV-3251 (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs).
3. 3.1. Loterijas norises sākuma datums: 2022. gada 10.oktobris. Loterijas norises beigu datums: 2023. gada 1. marts.
3.2. Loterijas reģistrācijas periods: no 2022. gada 10. oktobra līdz 2023. gada 28. februārim.

Kas var piedalīties loterijā?
1. Loterijā var piedalīties ikviena fiziska persona, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu, kura ievēro visus loterijas noteikumus un kurai Latvijas Republikas teritorijā atrodas piederošs nekustamais īpašums (izstrādāts, neizstrādāts mežs). Loterijā nevar piedalīties SIA “PRIEDES AG”, SIA “Marketing Angels” un SIA “ESTERIA” darbinieki un viņu pirmās pakāpes radinieki. Gadījumā, ja izlozes laikā tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks / pirmās pakāpes radinieks ir piedalījies loterijā un laimējis balvu, izlozētā balva netiek izsniegta.

Kā reģistrēt dalību loterijā?
1. Lai piedalītos loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2022. gada 10. oktobra līdz 2023. gada 28. februārim, loterijas dalībniekam jānoslēdz jebkurš no šiem noteiktajiem līgumiem ar Pakalpojuma sniedzēju, pēc tam veicot reģistrāciju loterijai:
1) Pirkuma līgums ar Pakalpojuma sniedzēju par nekustamā īpašuma pārdošanu Pakalpojuma sniedzējam;
2) Pirkuma līgums ar Pakalpojuma sniedzēju par cirsmas vai ciršanas tiesību pārdošanu Pakalpojuma sniedzējam;
3) Līgums ar Pakalpojuma sniedzēju par meža īpašuma apsaimiekošanu un augošu koku pārdošanu Pakalpojuma sniedzējam.
2. Lai piedalītos loterijā, loterijas dalībniekam nepieciešams aizpildīt anketu, piekrītot personas datu apstrādei, līguma noslēgšanas brīdī. Loterijas anketā jānorāda īpašuma īpašnieka vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese un līguma numurs.
3. Reģistrācija ir bez maksas. Reģistrāciju loterijā drīkst veikt tikai vienu reizi. Ja dalībnieks ir mēģinājis palielināt savas izredzes, reģistrējot savu vārdu bez garumzīmēm, citā valodā vai kā citādi, balva netiek izsniegta.
4. Neveiksmīgas reģistrācijas gadījumā mājaslapā parādās informatīvs paziņojums un loterijas dalībniekam ir iespēja labot datus, kamēr reģistrācija ir veiksmīga. Ja netiek saņemts paziņojums, ka reģistrācija ir veiksmīga, loterijas dalībnieks netiek reģistrēts dalībai loterijā.
5. Dalību loterijā iespējams pieteikt no 2022. gada 10. oktobra plkst. 00:00 līdz 2023. gada 28. februāra plkst. 23:59. Galvenā balva tiek izlozēta starp loterijas dalībniekiem, kas reģistrējušies visa loterijas norises perioda laikā.

Kāds ir balvu fonds?
1. Loterijā tiek izlozētas šādas balvas:

Balva Skaits 1 balvas vērtība (EUR) Balvu kopējā vērtība ar PVN

Skaidras naudas balva vai

SIA “Priedes AG” sniegtie meža atjaunošanas pakalpojumi

1 30 000,00 30 000, 00
Balvu fonda kopējā vērtība EUR: 30 000,00

 

Kā tiks veikta loterijas izloze?
1. Loterijas laimētājs tiks noteikts no visām saņemtajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētāju ar loteriju programmatūru “Esteria loterijas” 1.martā 2023.gadā plkst.11:00. Personas datu apstrādes reģ. apliecības nr. 003601, apstrādes reģ. nr. 004867. SIA “CDR” juridiskā adrese: Rīga, Jūrkalnes iela 1, LV-1046, Reģ. Nr. 50203006391.
2. Laimētājs tiks publicēts interneta vietnē www.priedesag.lv/programma3000 līdz 1.marta 2023. gada plkst. 23:59.
3. Loterijas laimētājs par balvas saņemšanu tiks informēts arī zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas tika norādīts reģistrācijas anketā.
4. Loterijas izlozē tiks izlozēti papildu 2 (divi) rezerves laimētāji gadījumam, ja primāro laimētāju reģistrācija nebūs atbilstoša šiem loterijas noteikumiem. Rezerves laimētāji tiks ierakstīti protokolā, bet netiks izziņoti. Rezerves laimētāji saņems tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiks izlozēti.

Kāds ir prognozētais loterijas reģistrāciju skaits?
Tiek prognozēts, ka loterijā piedalīsies 500 (pieci simti) dalībnieku. Iespēja iegūt balvu ir 1 (viens) pret 500 (pieci simti).

Kā saņemt balvu?
1. Ja konkursa dalībnieks ir laimējis balvu 30 000 EUR vērtībā, dalībniekam ir jāierodas SIA “Marketing Angels”, Vienības gatvē 87D-2, Rīgā, LV-1004, iepriekš vienojoties ar SIA “Marketing Angels” pārstāvi par datumu un laiku laika periodā no 02.03.2023. – 16.03.2023., lai saņemtu balvas sertifikātu. Pēc sertifikāta saņemšanas naudas balva tiek ieskaitīta dalībnieka bankas kontā, vai dalībnieks var izmantot laimestā paredzēto naudu meža atjaunošanas pakalpojumiem līdz 01.03.2024, ko veiks Pakalpojuma sniedzējs. Ja balvas ieguvējs nav ieradies pēc laimētās balvas augstāk minētajā laika periodā, balva bez jebkādas kompensācijas pāriet SIA “PRIEDES AG” īpašumā. Ierodoties saņemt balvu, uzvarētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Ja laimētājs nevar uzrādīt personas apliecinošu dokumentu vai dokumenta informācija nesakrīt ar loterijas laikā aizpildītās anketas informāciju, balva netiek izsniegta.

Loterijas organizētāja un loterijas dalībnieka atbildība un tiesības
1. Loterijas organizētāji nav atbildīgi, ja loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem loterijas noteikumiem vai tos nav lasījuši.
2. Loterijas organizētājiem ir tiesības izslēgt loterijas dalībnieku no izlozes vai arī nepiešķirt balvu, ja nav ievēroti loterijas noteikumi vai loterijas dalībnieka sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja loterijas organizētājiem nav izdevies sazināties ar laimētāju.
3. Loterijas organizētāja un loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos loterijas noteikumos. Piekrītot noteikumiem, dalībnieks apņemas tos ievērot.
4. Loterijas norises laikā, loterijas organizētājs veic noteiktu personas datu ievākšanu un apstrādi:
4.1. Vārds, uzvārds – šie dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu loterijas laimētājus;
4.2. Tālruņa numurs un dzimšanas datums, lai nodrošinātu unikālas konkursa reģistrācijas un paziņotu par laimestu;
4.3. Galvenās balvas laimētāja fotoattēli vai video ieraksts ar uzvarētāju, lai izmantotu loterijas organizētāja mārketinga aktivitātēm.
5. Pretenziju gadījumā var vērsties pie loterijas organizētāja, 14 dienu laikā pēc loterijas norises beigām, sūtot vēstuli uz SIA “Marketing Angels”, Vienības gatve 87D-2, Rīga, LV-1004. Loterijas organizētājs izskata visas pretenzijas un atbild uz tām 14 darba dienu laikā pēc to saņemšanas.
6. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, un sūtot parakstītu pa pastu uz 5. punktā norādīto adresi loterijas organizētājam, vai parakstītu ar e-parakstu uz e-pasta adresi welcome@marketingangels.lv.

1828
26993794, 20597799
info@priedesag.lv
“Ilzītes”, Talsciems,
Ģibuļu pagasts, Talsu novads
LV-3251, Latvija